NEDRE SKØYEN VEI 11

NEDRE SKØYEN VEI 11

OSLO, 2016
STOR-OSLO EIENDOM
3 700 m²

Vinnerutkastet består av to bygg, hvor det ene er et L-formet bygg med en lang syd- og vestvendt fasade, som unngår et nord-østvendt hjørne som er svært vanskelig å løse. Det andre bygget er et knukket lamellbygg som samspiller med L-bygget, og danner en generøs favn mot sydvest. Det åpne gårdsrommet blir et storslagent adkomst- og oppholdstorg som henvender seg mot det sentrale Skøy¬enområdet og grøntarealet i forkant av tomten. Prosjektet er utformet med tanke på å optimalisere tomtens topografiske og bymessige forutsetninger og dets po¬tensial for bokvalitet. Volumene består av en kombinasjon av trapperomsblokk og svalgangsblokk, der de fleste leilighetene har kontakt både til den ”urbane” siden og til den grønne hagesiden mot villabebyggelsen.

Den arkitektoniske idèen er basert på at to geometriske sjikt i planløsningene forsterker formene til de to volumene og sammenstil¬lingen av disse. Det indre sjiktet representerer en rasjonell bygningskropp med stor grad av re¬petisjon mellom etasjene uten sprang i fasadene og med en kompakt adkomstløs¬ning. Det ytterste balkongsjiktet skaper den arkitektoniske dynamikken og den kontek¬stuelle tilpasningen på tomten med hjelp av nennsomt knekte linjeføringer.

Vinnerutkastet består av to bygg, hvor det ene er et L-formet bygg med en lang syd- og vestvendt fasade, som unngår et nord-østvendt hjørne som er svært vanskelig å løse. Det andre bygget er et knukket lamellbygg som samspiller med L-bygget, og danner en generøs favn mot sydvest. Det åpne gårdsrommet blir et storslagent adkomst- og oppholdstorg som henvender seg mot det sentrale Skøy¬enområdet og grøntarealet i forkant av tomten. Prosjektet er utformet med tanke på å optimalisere tomtens topografiske og bymessige forutsetninger og dets po¬tensial for bokvalitet. Volumene består av en kombinasjon av trapperomsblokk og svalgangsblokk, der de fleste leilighetene har kontakt både til den ”urbane” siden og til den grønne hagesiden mot villabebyggelsen.

Den arkitektoniske idèen er basert på at to geometriske sjikt i planløsningene forsterker formene til de to volumene og sammenstil¬lingen av disse. Det indre sjiktet representerer en rasjonell bygningskropp med stor grad av re¬petisjon mellom etasjene uten sprang i fasadene og med en kompakt adkomstløs¬ning. Det ytterste balkongsjiktet skaper den arkitektoniske dynamikken og den kontek¬stuelle tilpasningen på tomten med hjelp av nennsomt knekte linjeføringer.