VALLE

VALLE kontorområde

OSLO, 2018/2019
NCC PROPERTY DEVELOPMENT
60 000 m²

Valle ligger sentralt på Helsfyr, nord-øst for Oslo sentrum. Prosjektet består av ca 60.000 m2 kontor og næring og er en del av reguleringsplanen for nye Vålerenga stadion. Helsfyr er et område i stor utvikling, og blir et av knutepunktene i Oslos neste store byutviklingsprosjekt Hovinbyen, med bare noen minutters T-banetur til Oslo sentrum.

Tomten er delt opp i 5 enheter hvorav 4 danner en krans langs tomtens øst- og sørside, og det siste, Bygg A , ligger som en paviljong i midten. Utformingen av prosjektet er i stor grad basert på etableringen av et overordnet byrom som henvender seg mot det nye stadionstorget og grøntområdene bak.

Byggenes krystallinske karakter motiveres av økt himmellys, utsikt og for å unngå skyggedannelse på tomtens interne torg. Dette skaper en levende og variert rom-opplevelse som relaterer seg til eksisterende bygg langs Innspurten. På det interne torget brukes vegetasjon aktivt som et romlig element og skaper forskjellig grad av intimitet og åpenhet som vil henvende seg til nærområdet og bydelen generelt. Takflatene utformes også med grønt plantedekke. Disse grepene vil være en del av strategien for overvannshåndtering, men først og fremst være elementer som bidrar estetisk og funksjonelt i form av nærvær av natur. Plangrepet knytter området sammen og skaper en helhet i form av servicetilbud, fotgjengerflyt og aktivitet i området gjennom store deler av døgnet.

Første byggetrinn, Bygg A også omtalt som Valle wood, blir Norges største næringsbygg i massivtre. Bygget har en sentral posisjon som et utadrettet publikumsbygg og inneholder funksjoner som er felles for de andre kontorbyggene og for allmennheten generelt. Det skal være et bygg som er åpent og tilgjengelig, med spisesteder og kulturtilbud i de nederste etasjene som bidrar til liv i bygget - og området - store deler av døgnet. Bygg A markerer seg med et eget uttrykk der massivtre-konstruksjonen blir et fremtredende element og skal oppføres etter strenge miljøkrav under byggingen og sertifiseres som BREEAM excellent.

Bygningsvolumene danner på hver side av forplassen en avklaret visuell ramme for stadionanlegget, sett fra hovedadkomsten. Det vertikale tårnbygget mot øst balanserer stadionvolumets skrå silhuett.

De fire bygningsvolumene danner til sammen en større kvartalsfigurasjon; en fasettert rotasjon av volumer som i høyde stiger opp fra 10 til 13 etasjer gjennom de tre ”første” byggene, med tårnbygget på 18 etasjer lengst syd som sluttstenen i komposisjonen. Samtidig som de fire bygningene er tydelig relatert til hverandre gjennom bygningsliv, posisjoner og høyder, er de hver gitt sin egen planfigurasjon og orientering, hvilket vil gi dem den nødvendige graden av individualitet og identitet

Kontrakten på første byggetrinn for Lund+Slaattos prosjekt på Valle ble inngått rett før årsskiftet mellom utvikler NCC Property Development og utbygger NCC Building.

Første byggetrinn, også omtalt som Valle Wood blir Norges største næringsbygg i massivtre. Arbeidene går fra 1. kvartal 2017 og planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2018. Første byggetrinn er en del av et større område med i alt 60 000 m2 kontor og næring på helsfyr i Oslo.