GRENSEVEIEN 90

GRENSEVEIEN 90

OSLO, 2014
GRENSEVEIEN 90 AS
22 000 m²

Hovedintensjonen bak vårt løsningsforslag har vært å utnytte tomtens spesielle forutsetninger til å skape et moderne og optimalt attraktivt/ effektivt kontorbygg, med en best mulig arealutnyttelse ift hva som vurderes realistisk på stedet med tanke på påfølgende reguleringsprosess.

Den omkringliggende bebyggelsen består av forskjellige soner med ulike hov¬edretninger/-geometri, og disse ulike bebyggelsesstrukturene møtes på (/inn mot) selve den aktuelle tomten. Vårt løsningsforslag er utformet på en slik måte at det tar opp i seg områdets ulike og til dels konflikterende retningsdannelser, og i stedet skaper et interessant form-samspill av disse ulike retningene. Pros¬jektet fremstår dermed på samme tid både særegent/ karakteristisk/ ”unikt” og stedstilpasset; det danner et ”reparasjonsprosjekt” ift dagens sammensatte og til dels ”rotete” bystruktur på stedet.

Hovedintensjonen bak vårt løsningsforslag har vært å utnytte tomtens spesielle forutsetninger til å skape et moderne og optimalt attraktivt/ effektivt kontorbygg, med en best mulig arealutnyttelse ift hva som vurderes realistisk på stedet med tanke på påfølgende reguleringsprosess.

Den omkringliggende bebyggelsen består av forskjellige soner med ulike hov¬edretninger/-geometri, og disse ulike bebyggelsesstrukturene møtes på (/inn mot) selve den aktuelle tomten. Vårt løsningsforslag er utformet på en slik måte at det tar opp i seg områdets ulike og til dels konflikterende retningsdannelser, og i stedet skaper et interessant form-samspill av disse ulike retningene. Pros¬jektet fremstår dermed på samme tid både særegent/ karakteristisk/ ”unikt” og stedstilpasset; det danner et ”reparasjonsprosjekt” ift dagens sammensatte og til dels ”rotete” bystruktur på stedet.