Sæter

SÆTER

OSLO, 2021
BOMERA

1700 m²

Boligprosjektet Sæter ligger i bydel Nordstrand i Oslo og består av 15 leiligheter. Bygget er et fortettingsprosjekt rundt knutepunktet Sæter i møte mellom bystruktur og frittstående villaer. Mot øst ligger sentrumsbebyggelsen med en karakter av urbanitet og kvartalsdannelse, mens i vest innkranses prosjektet av Tallbergveien og et grønt område kjennetegnet av historiske tre-villaer.

Prosjektet søker å skape en ny identitet som respons på kontekstens spesielle dualitet. Mot øst får bygget en bymessig karakter og definerer et gaterom i forlengelse av Sæter sentrum. I møte med villaområdet i vest får bygget en mer porøs og åpen karakter. Dette skjer gjennom en nedtrapning av etasjene, innebygde balkonger og fasadenes skrågeometri. De skrå fasadene er en respons på villaområdets saltak og frie struktur, i tillegg til at vinklingen skaper større grad av individualitet til leilighetene med ulike rom og henvendelser til omgivelsene.

Prosjektets materialitet tar utgangspunkt i murgårdene fra sentrumbebyggelsen, men her i en eksponert rød tegl. Rødfargen knytter seg til villakvartalets kulør med panelvegger og røde tak. Det er jobbet med en differansiering i overflaten mellom horisontale og vertikale veggflater. Meningen er å fremheve byggets horisontale bånd som omkranser de innebygde balkongene og også utgjør byggets hovedstruktur. I de vertikale veggflatene er murverket lagt i recess, som vil gi et spill av lys og skygge i murverket avhengig av lys og værforhold.

Tett på knutepunktet Sæter og med fredelig villabebyggelse i nabolaget, tegner Lund+Slaatto et leilighetsbygg på 15 leiligheter. Den karakteristiske hovedfasaden mot vest danner et dynamisk formspill i overgangen til de grønne omgivelsene og det tilstøtende villakvartalet. De foldede fasadeflatene bryter visuelt opp bygningsvolumet, og skaper en større grad av individualitet til hver enkelt leilighet.