bærekraft

Lund+Slaatto Arkitekter har de senere årene satset spesielt på å bygge opp kompetanse og erfaring mht prosjektering av bærekraftig arkitektur. Boligprosjektet Pilestredet Park (2007) utgjorde et foregangsprosjekt med hensyn til miljøriktig prosjektering, og erfaringene derfra ble i betydelig grad nedfelt i den påfølgende revisjonen av Plan- og bygningsloven. 

MILJØRIKTIG PROSJEKTERING

I dag står miljø, energi og bærekraft sentralt i alle kontorets prosjekter. Vi betrakter miljøriktig prosjektering som en integrert del av prosjektet, og uten at det går på kompromiss med våre ambisjoner om høy arkitektonisk kvalitet. Sammen med oppdragsgiver fastlegger vi ambisjonsnivå og målsetninger på grunnlag av prosjektets konkrete forutsetninger. Ved oppstart av hvert prosjekt evalueres dets muligheter mht energi- og ressursbesparende tiltak, og det gjøres vurderinger av hvilke av disse som kan/bør utgjøre premisser for byggets overordnede design og utforming. Også i hele den påfølgende prosjekterings- og detaljeringsprosessen vurderes de miljømessige aspektene ved alle prosjekt- og utformingsvalg, og det er kontinuerlig fokus på å følge opp de målsetninger som ble lagt tidlig i prosjektet.

BREEAM-NOR

Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle vår miljøkompetanse. Den viktigste kompetanseutviklingen skjer gjennom arbeid med prosjekter med høye miljøambisjoner. Vi har i tillegg valgt å satse spesielt på BREEAM-kompetanse, og utdanner flere av våre medarbeidere til BREEAM-NOR Akkreditert Profesjonell (AP). BREEAM er et internasjonalt miljøklassifiseringsverktøy, og BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av dette.

Lund+Slaatto Arkitekter har som første kontor i Norge gjennomført og fått godkjent miljøsertifiseringen «Excellent» i BREEAM-NOR. Sertifiseringen gjelder for de nye hovedkontorene for Gjensidige Forsikring og NSB-konsernet i Oslo, utviklet av ROM Eiendom. Bygningene har for øvrig vært pilotprosjekt i arbeidet med å få implementert den internasjonale bransjestandarden til norske forhold, og mottok Statens byggeskikkspris 2014.

MILJØFYRTÅRN

Lund+Slaatto fokuserer på miljø og bærekraft også i vår daglige drift av kontoret, og er sertifisert som Miljøfyrtårn.

 

Gjensidige og NSB hovedkontor