TJENESTER

Lund+Slaatto Arkitekter tilbyr alle tjenester innen arkitekt- og interiørarkitektytelser. Målsettingen er å til enhver tid kunne levere med høyest mulig kvalitet, med en kontinuerlig profesjonalisering av alle sider ved virksomheten.

PROSJEKTERING AV ULIKE KATEGORIER BYGG

Kontorets kjernevirksomhet er prosjektering av ulike typer bygg.

Selv om kontoret gjerne har ene-/fritidsboliger under prosjektering, utgjør større byggeprosjektene hoveddelen av oppdragsmengden. Disse prosjektene omfatter:

Kontorbygg som Schweigaardsgate 21 og 23 i Oslo, Veritas 3 på Høvik og Zander Kaas gate i Bergen.

Hoteller som prosjektet Clarion Hotel The Hub i Oslo og Ydalir Hotel i Stavanger.

Store boligprosjekter som Munch Brygge og Fernanda Nissens gate i Oslo.

Offentlige bygg som Ulstein Arena i Ulsteinvik og Arkivenes Hus i Stavanger.

Undervisningsbygg som Andrea Arntzens hus for OsloMet.

De seneste årene har kontoret også gjennomført flere omfattende rehabiliterings-/ fornyelsesprosjekt, blant annet ombyggingen av Norges Banks seddeltrykkeri til kontorlokaler for Finanstilsynet og totalrehabiliteringen av Grenseveien 92 i Oslo.

Lund+Slaatto har flere prosjekter i massivtre, blant annet Norges største kontorbygg i massivtre, Valle Wood. Gjennom nært samarbeid med spesialister innenfor trekonstruksjoner har Lund+Slaatto oppbygget vesentlig erfaring for prosjektering og gjennomføring av store massivtreprosjekter.

Den store bredden i prosjektkategorier gjør at kontoret har omfattende prosjekteringskompetanse og er i stand til å håndtere krevende oppgaver, innenfor en rekke forskjellige bygningstyper.

PLAN / REGULERING

Lund+Slaatto Arkitekter har de senere årene opparbeidet spesiell kompetanse innenfor plan og regulering.

Kontoret har i denne perioden vært involvert i flere store planoppgaver, og derigjennom gjennomført en rekke komplekse reguleringsplaner. Kontoret har opparbeidet inngående kjennskap til de detaljerte prosedyrene og kravene knyttet til de ulike nivåene i Plan- og Bygningsloven (Områdeplan, Detaljplan, Konsekvensutredning, Planprogram mm).

 

KONSEPT- OG KAPASITETSSTUDIE

På kontoret utfører vi ofte innledende studier som utreder og avdekker mulighetene for utnyttelse av en gitt tomt. Slike studier skjer gjerne på et tidlig stadium, der en evnt. realisering av prosjektet enda ikke er avgjort.

Disse konsept- og kapasitetsstudiene omfatter innledende analyse av stedlige muligheter og begrensninger, med terreng, lys, utsyn, adkomst, tilstøtende bebyggelse m.fl. I tillegg vurderes reguleringsmessig forhold, med gjeldende regulering og eventuelle muligheter for dispensasjoner eller omregulering. Basert på disse vurderingene belyses tomtens muligheter gjennom utarbeidelsen av ett eller flere arkitektoniske konsept for bebyggelse, med tilhørende beregninger av areal-potensial.

Innledende konsept- og kapasitetsstudier kan være aktuelle for både små bolig-/fritidsbolig-prosjekter og for større bolig- og næringsbygg.

 

INTERIØR

Lund+Slaatto Arkitekter har en egen interiøravdeling, med spesialisert kompetanse innen ulike interiøroppdrag, fra større byggeprosjekt til rehabilitering av eldre lokaler. Oppdragene omfatter kontor-/arbeidsmiljøer, offentlige bygg, hotell, restaurant, fritids- og eneboliger. Avdelingen innehar vesentlig erfaring innenfor bærekraftig løsninger, aktivitetsstyrt innredning, spesialinnredning og metoder for brukerprosesser. Interiøroppdrag kan omfatte alt fra forslag til møbler og overflater til detaljert design av innredning, møblering og lysarmatur.

 

BRODESIGN

Lund+Slaatto Arkitekter har i lengre tid arbeidet med brodesign, hovedsakelig som resultatet av 1. premie i designkonkurranser. Arbeidet strekker seg fra små gangbroer som fra Tjuvholmen i Oslo til store veibroer som Svinesundsbroen.

Design og prosjektering av broer skjer i nær dialog med vår samarbeidspart på brokonstruksjon, Dr. Ing. Aas-Jakobsen AS.

ANSVARLIG SØKER

Lund+Slaatto Arkitekter har sentral godkjenning for ansvarsrett for følgende områder:

- Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3

- Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3

Godkjenningen innebærer at firmaet kan stå som ansvarlig søker og arkitektprosjekterende for alle typer og størrelser av bygg.

Rollen som ansvarlig søker omfatter innledende dialog med myndigheter, utarbeidelse og innsendelse av ramme- og igangsettingssøknad, samt oppfølging av formelle forhold frem til ferdigstillelse og brukstillatelse.

 

PROSJEKTERINGSLEDELSE

Lund+Slaatto Arkitekter har betydelig erfaring og kompetanse med prosjekteringsledelse i prosjekt der kontoret også innehar arkitektrollen.

Prosjekteringsledelse innebærer, på vegne av oppdragsgiver/ byggherre, å igangsette, koordinere og følge opp den samlete prosjekteringen av et byggverk, dvs. ikke bare arkitektprosjekteringen, men også den tekniske prosjekteringen.

Prosjekteringsledelse kan omfatte både bistand til utvelgelse av øvrige prosjekterende, samt planleggingen av de ulike prosjekterendes roller.  De øvrige, vanlige prosjekterende (rådgivende ingeniører innen bygningsteknikk, VVS og tele/elektro) kan i ulik grad være involvert i de innledende fasene av et prosjekt. Avhengig av prosjektets forutsetninger kan det i ulike faser også være aktuelt med ytelser innen andre kompetanseområder (for eks. energi/ miljø, veiplanlegging, landskapsarkitektur, brannteknikk, akustikk m.m.).

Prosjekteringsledelse innebærer å samordne hele prosjekteringsprosessen i forhold til interne krav til avklaringer og fremdrift, og ift. eksterne krav og behov fra brukere, myndigheter, entreprenører og andre.

BIM

Lund+Slaatto Arkitekter benytter BIM i de fleste prosjekter, for tverrfaglig og effektiv koordinering til det beste for oppdragsgiveren. Felles modeller og utveksling av data mellom de ulike fagene sikrer en robust og pålitelig fremdrift. Gode KS-rutiner rundt arbeidsverktøyet ArchiCad og tilhørende programvare har resultert i en effektiv og stabil arbeidsgang på kontoret.

 

 

 

tjenester.jpg