TJENESTER

Lund+Slaatto Arkitekter har som målsetting å til enhver tid kunne tilby tjenester innenfor hele spekteret av arkitektytelser på et svært høyt kvalitetsmessig nivå. Kontoret arbeider derfor med en kontinuerlig profesjonalisering av alle sider ved dets virksomhet.

BIM

Lund+Slaatto Arkitekter benytter BIM i flere prosjekter, for tverrfaglig og effektivt koordinering til beste for oppdragsgiver. Gjennom felles modeller og utveksling av data mellom de ulike fagene sikres en robust og pålitelig fremdrift. Våre KS-rutiner rundt arbeidsverktøyet Archicad og tilhørende programvare gir en effektiv og utfordrende teknologisk arbeidsdag for våre dyktige arkitekter.

PLAN/REGULERING

Lund+Slaatto Arkitekter har de senere årene opparbeidet spesiell kompetanse innenfor plan og regulering.

Kontoret har i denne perioden vært involvert i flere store planoppgaver, og derigjennom også gjennomført en rekke komplekse reguleringsplaner. Kontoret har opparbeidet inngående kjennskap til de detaljerte prosedyrene og kravene knyttet til de ulike nivåene i plandelen av ny PBL som ble innført 01.07.2009 (Områdeplan, Detaljplan, Konsekvensutredning, Planprogram mm).

KONSEPT- / KAPASITETSSTUDIE

Lund+Slaatto Arkitekter utfører ofte innledende studier som utreder og avdekker mulighetene for utnyttelse av en gitt tomt. Slike studier skjer gjerne på et meget tidlig stadie, der det ennå ikke er avgjort hvorvidt det faktisk vil være aktuelt å realisere noe prosjekt.

Slike konsept-/kapasitetsstudier omfatter en innledende analyse av stedlige muligheter og begrensninger (terreng, lys, utsyn, adkomst, tilstøtende bebyggelse m.m.) og av reguleringsmessig forhold (gjeldende regulering og eventuelle muligheter for dispensasjoner eller omregulering.) Basert på disse vurderingene belyses så tomtens muligheter gjennom utarbeidelsen av ett eller flere arkitektoniske konsept for bebyggelse, med tilhørende beregninger av areal-potensial.

Innledende konsept- og kapasitetsstudier kan være aktuelle for både små bolig-/fritidsbolig-prosjekt og for større bolig- og næringsbygg.

PROSJEKTERING ULIKE KATEGORIER BYGG

Kontorets kjernevirksomhet er prosjektering av ulike typer bygg.

Selv om kontoret gjerne har noen få ene-/fritidsboliger under prosjektering, utgjør relativt store prosjekt den dominerende delen av oppdragsmengden. Disse prosjektene omfatter:

Hotell som for eks prosjektet Hotell Royal Christiania (under prosjektering) 
Store boligprosjekt som for eks prosjektet Ensjø Felt A i Oslo (under prosjektering) 
Offentlige bygg som for eks Arena Ulstein (under prosjektering) 
Undervisningsbygg som for eks prosjektet Høgskolen i Oslo (under bygging)
Kontorbygg som for eks prosjektet Oslo Z (ferdigstilt 2010) 
Næringsbygg som for eks prosjektet Kunnskapsbyens Hus på Kjeller (ferdigstilt 2009)

De seneste årene har kontoret også gjennomført flere omfattende rehabiliterings-/fornyelsesprosjekt. som for eks ombyggingen av Norges Bank's seddeltrykkeri til kontorlokaler for Finanstilsynet og totalrehabiliteringen av Grenseveien 92 i Oslo.

Den store bredden i prosjektkategorier innebærer at kontoret også innehar en generell prosjekteringskompetanse som gjør det i stand til å håndtere nye og annerledes oppgaver.

ANSVARLIG SØKER

Lund+Slaatto Arkitekter har sentral godkjenning for ansvarsrett for følgende områder: 
- Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3
- Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3
- Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) tiltaksklasse 1

Godkjenningen innebærer at firmaet kan stå som Ansvarlig søker og arkitektprosjekterende for alle typer og størrelser av bygg.

Rollen som Ansvarlig søker omfatter innledende dialog med myndigheter, utarbeidelse og innsendelse av ramme- og igangsettingssøknad, samt oppfølging av formelle forhold frem til ferdigstillelse og brukstillatelse.

INTERIØR

Lund+Slaatto Arkitekter har de senere årene arbeidet med flere rene interiøroppdrag, både som del av større byggeprosjekt og som rehabilitering av eldre lokaler. Oppdragene omfatter ulike kategorier av interiør; kontor-/arbeidsmiljøer, hotell, restaurant/bar/ nattklubb, fritids- og eneboliger.

Interiøroppdrag kan omfatte alt fra forslag til møbler og overflater til detaljert design av innredning, møblering og lysarmatur.

BRODESIGN

Lund+Slaatto Arkitekter har i lengre tid arbeidet med brodesign, hovedsakelig som resultatet av vunnete designkonkurranser. Arbeidet strekker seg fra små gangbroer, slik som på Tjuvholmen i Oslo, til store veibroer, slik som den nye Svinesundsbroen.

Design og prosjektering av broer skjer alltid i nær dialog med vår samarbeidspart på brokonstruksjon, Dr. Ing. Aas-Jakobsen AS.

PROSJEKTERINGSLEDELSE

Lund+Slaatto Arkitekter har betydelig erfaring og kompetanse med prosjekteringsledelse i prosjekt der kontoret også innehar arkitektrollen.

Prosjekteringsledelse innebærer, på vegne av oppdragsgiver/ byggherre, å igangsette, koordinere og følge opp den samlete prosjekteringen av et byggverk, dvs. ikke bare arkitektprosjekteringen, men også den tekniske prosjekteringen.

Prosjekteringsledelse kan omfatte både bistand til utvelgelse av øvrige prosjekterende, samt planleggingen av de ulike prosjekterendes roller i ulike faser. De øvrige, "vanlig"prosjekterende, rådgivende ingeniører innen hhv fagområdene bygningsteknikk, vvs og tele/elektro, kan i ulik grad være involvert i de innledende fasene av et prosjekt, og avhengig av prosjektets spesielle forutsetninger kan det i ulike faser også være aktuelt med ytelser innen andre kompetanseområder (for eks veiplanlegging, landskapsarkitektur, brannteknikk, akustikk m.m.).

Prosjekteringsledelse innebærer å samordne hele prosjekteringsprosessen i forhold til interne krav til avklaringer og fremdrift, og ift eksteme krav og behov fra brukere, myndigheter, entreprenører og andre.

tjenester.jpg